Тема: Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю

Мета: Навчити студентів працювати з дозиметричними приладами та правильно інтерпретувати результати і показання приладів.

Професійна спрямованість:відомо, що заняття з ЦЗ в ЗОШ починаються з першого класу і ведуть їх класні керівники, тому у майбутніх учителів повинен бути професійний інтерес до вивчення теоретичних питань і набуття навичок з цієї теми. Це стосується фахівців іншого професійного спрямування.

Теоретичні питання

1. Класифікація, призначення та принцип дії приладів радіаційної розвідки.

2. Методи реєстрації та характеристика іонізуючих випромінювань.

3. Одиниці виміру іонізуючих випромінювань та допустимі дози.

4. Вимірювачі: ДП–5А/Б,В/; дозиметри ДП-22В, ДП-24, ДП-64, ІД-1, ІД-11, ДП-70.

Практичне завдання

1. Записати технічні характеристики та будову приладів радіаційної розвідки ДП-5А (Б); ДП-70, ІД-11 та ДП-3Б.

2. Записати будову та підготувати до роботи прилади дозиметричного контролю:

· дозиметри ДКП-50А (комплекти дозиметрів ДП-24 і ДП-22В);

· індивідуальні дозиметри ІД-1;

3. Записати методику визначення дози опромінення.

Хід роботи

Матеріал та обладнання (таблиці, стенди, макети, схеми, прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю).

Запитання для самооцінки і самоконтролю

1. Записати правила вимірювання радіоактивного забруднення?

2. Записати методи індикації іонізуючих випромінювань, які використовуються в роботі дозиметричних і радіометричних приладів.

Список рекомендованої літератури:

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

3. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

4. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

5. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

6. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

7. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

8. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.

Тематика рефератів

Радіактивно-небезпечні об’єкти України.

Радіоактивне забруднення Житомирщини після аварії на ЧАЕС.

Дозиметричний контроль.

Нейтронна зброя.

Лабораторна робота № 2

Тема: Прилади хімічної розвідки

Мета:Навчити студентів працювати з приладами хімічної розвідки та правильно інтерпретувати результати і показання приладів.

Професійна спрямованість:відомо, що в загальноосвітній школі проводяться заходи з Цивільної оборони в повному обсязі, як і в інших закладах (об’єктах господарювання). Тому майбутній фахівець повинен мати теоретичну підготовку і практичні навички з цієї теми.

Теоретичні питання

1. Класифікація, призначення та принцип дії приладів хімічної розвідки.

2. Прилади ВПХР, ПХР, НПХР, ПХР-МВ.

3. Визначення отруйних речовин (ОР) у повітрі за допомогою ПХР.

4. Методи визначення ОР приладом ВПХР у задимленому повітрі.

5. Визначення в повітрі ненебезпечних хімічних речовин (НХР) хлору, аміаку, окису вуглецю, окису азоту за допомогою універсального газосигналізатора УГ-2.

Практичне завдання

1. Записати будову, технічні характеристики та правилами роботи з приладами хімічної розвідки: ПХР-МВ, автомобільною лабораторією.

2. Записати правила визначення ОР в ґрунті та сипучих матеріалах.

Хід роботи

Матеріали і обладнання (таблиці, стенд, схеми, інструкції. Прилади ВПХР, ПХР, ПХР-МВ, УГ-2, індикаторні трубки, досліджувані матеріали (ґрунт, сипучі продукти), засоби індивідуального захисту, в яких будуть проводитись дослідження.

Методика виконання

1. Підготувати до роботи прилад хімічної розвідки ВПХР та індикаторні трубки. Записати порядок роботи з приладом та індикаторними трубками.

2. Записати зміни кольору індикаторів в залежності від виду ОР, визначеного типу ОР та її приблизної концентрації.

3. Записати порядок роботи та правила визначення отруйних речовин в задимленому повітрі приладом ПХР.

4. Записати правила роботи з НХР та порядок визначення отруйних речовин.

Запитання для самооцінки та самоконтролю

Записати визначення ОР в сипучих матеріалах.

Список рекомендованої літератури

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с.

4. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.

5. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

6. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

7. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

Тематика рефератів

Хімічно-небезпечні об’єкти м. Житомира

Сильнодіючі отруйні речовини.

Хімічна зброя.

Біологічна зброя

Токсини рослинного та тваринного походження

Фосфоорганічні отруйні речовини.

Лабораторна робота №3


3810555611184151.html
3810621981251249.html
    PR.RU™