Тема 9. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн

Наростання кризових явищ в культурі глобалізованого світу. Зростання соціально-прагматичного вектору розвитку європейської культури ХІХ – ХХ ст. Художній світ техногенної цивілізації. Естетика модернізму. Постмодерністська модель світу в українській та світовій інтерпретаціях. Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в українському мистецтві. Характерні риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі

Експансія американської «маскультури». Проблема культурного відчуження: поляризація відношень «елітна культура – народна культура». Нове національно-культурне відродження в добу становлення незалежності України. Шляхи та форми впливу інших культур.

ііі. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)

№ з/п Тема Кількість годин
Всього з них
лекції семінарські заняття самостійна робота студентів Форми контролю
Модуль 1
Історія української культури як навчальна дисципліна - О,РП,Д,Е,ВОК, СТС,ЕК,КП,Е
Витоки української культури КТ,О,ТЗ,Е,ВОК, СТС,ЕК,КП,Е
Культура Київської Русі (ІХ-ХІІст.) О,РП,Д,Е,ВОК, СТС,ЕК,Е
Українська культура литовсько-польської доби (ХІІІ – перша пол.. ХVІІ ст.) КТ,О,ТЗ,Е,ВОК,СТС,ЕК,КП,Е
Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко (др. пол. ХVІІ – серед. ХVІІІ ст.) О,ТЗ,Е,ВОК, СТС,ЕК,Е
Модульний контроль 1 КТ,ККР
Модуль 2
Культура України в часи пробудження української національної свідомості (др. пол. ХVІІІ – поч.ХХ ст.) КТ,О,РП,Е,ВОК,СТС,ЕК,Е
Українська культура та духовне життя на початку ХХ ст. О,ТЗ,Е,ВОК, СТС,ЕК,Е
Культура та духовне життя Радянської України (ХХст.) О,РП,Д,Е,ВОК, СТС,КП,Е
Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн КТ,О,Е,ВОК, СТС,ЕК,Е
Модульний контроль КТ,ККР
Разом:
Підсумковий модульний контроль – іспит

Скорочення:

Д – дискусія;

О – опитування;

РП – реферативне повідомлення (дайджест);

КТ – комп’ютерне тестування;

ТЗ – творче завдання;

ВОК – ведення опорного конспекту;

ЕК – експрес-контроль ;

КП – конспект першоджерел;

Е – есе;

ККР – комплексна контрольна робота.

ІV. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять, самостійної роботи студентів

Результати навчання Навчальна діяльність Робочий час студента Оцінювання у балах
Засвоїти еволюцію уявлень про походження культури, дати визначення об’єкта і предмета історії української культури, ознайомитись з її методами і категоріями, виявити місце дисципліни в системі гуманітарних наук Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна. Лекція. План лекції: 1. Походження культури. Процес культурогенезу на теренах України. 2. Становлення культури як один із аспектів становлення людини та суспільного способу життя. Антропогенез на території України. 3. Складові української культури. Українське мистецтво як квінтесенція художньої культури. Джерела: Основна література 1, 3, 4. 5:, Додаткова література:1, 7, 18, 20, 24. Інтернет-ресурси:1, 2, 4.
З’ясувати теорію автохтонного походження українського народу, основні етапи його становлення у доісторичну добу. Виділити особливості поведінки, господарської діяльності, традицій давньослов’янського народу та неслов’янських народів на території України Тема 2. Витоки української культури Лекція. План лекції: 1.Український народ – автохтонне населення України. 2.Культура пізньопалеолітичного населення України. Спосіб життя, поселення, житла. 3.Культура неолітичного населення України. Неолітична революція. Побут, духовна культура та мистецтво. Джерела: Основна література: 1, 3, 7, 8. Додаткова література: 15, 16, 17, 44. Інтернет-ресурси: 1, 2, 4. Семінар. План семінару: 1.Матеріальна культура землеробів та скотарів. Розвиток мистецтва та монументальної скульптури бронзової доби. 2.Культура скіфо-сарматського часу. 3.Мова, писемність, освіта, наукові знання, образотворче мистецтво населення античних держав Північного Причорномор’я. Завдання для самостійної роботи студента: 1. Витоки давньослов’янської культури. 2. Міфологія та світогляд скіфо-сарматської доби. Джерела: 1.Основна література: 1, 2, 5, 6, 8, 10. 2.Додаткова література: 15, 16, 17, 44. 3.Інтернет-ресурси: 1, 2, 4, 5. 0-5 0-2
Засвоїти головні риси «українського чсередньовіччя». Вивчити особливості розвитку освіти, письма, архітектури, інших видів мистецтва.Звернути увагу на розвиток та роль культур неслов’янських народів Тема 3. Культура Київської Русі (ІХ-ХІІ ст.) Лекція. План лекції: 1. Етнокультурні риси «українського» середньовіччя. 2. Писемність та освіта. Літописання. Релігія і церква. Наукові знання. 3. Архітектура; дерев’яна і кам’яна. Джерела: Основна література: . 1, 2, 5, 6, 8, 10. Додаткова література: 5, 15, 16, 17, 42, 49,50. Інтернет-ресурси: 1, 2, 4. Семінар. План семінару: 1. Монументальне мистецтво, іконопис, книжкова мініатюра. 2. Прикладне мистецтво: церковне і народне. Житло та одяг. 3. Культура неслов’янських народів: печеніги, торки, половці. Завдання для самостійної роботи студента: 1. Язичницько-християнський синкретизм як світоглядна основа українського середньовіччя. 2. Культура Візантії та її вплив на формування української культури. Джерела: Основна література: . 1, 2, 5, 6, 8, 10. Додаткова література: : 5, 15, 16, 17, 42, 49, 50. Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4. 0-5 0-2
Вивчити особливості впливу культури українського народу на литовську культуру, освіту та писемність. З’ясувати основні напрямки та особливості розвитку культури українського народу та інших народів України після Люблінської унії Тема 4.Українська культура литовсько-польської доби. Лекція. План лекції: 1. Виникнення і розвиток української мови. 2. Осередки культури до середини ХV ст. освіта, книго писання, архітектура і будівництво, образотворче мистецтво, література. Джерела: Основна література: . 1, 2, 5, 6, 8, 10. Додаткова література:18, 21, 27, 30, 48 . Інтернет-ресурси: 1, 2, 4. Семінар Заняття перше План семінару: 1. Освіта і книго писання, початок друкарства. 2. Архітектура та будівництво. 3. Монументальне малярство, іконопис, література. Завдання для самостійної роботи студента: 1. Зародки театру, музика. 2. «Золотий вік» львівського архітектурного Ренесансу. Джерела: Основна література: . 1, 2, 5, 6, 8, 10. Додаткова література: 18, 21, 27, 30, 48 . Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5. Семінар Заняття друге План семінару: 1. Реформаційний рух, братства та їхні школи. Острозька та Києво-Могилянська академії. 2. Книгописання, друкарство, архітектура. 3. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Завдання для самостійного вивчення студента: 1. Стильові ознаки оборонно-замкового будівництва. 2. Література церковна та полемічна. Джерела: Основна література: 1, 3, 7, 8.. Додаткова література: , 21, 27, 30, 48 . Інтернет-ресурси:1, 2, 3, 4, 5. 0-5 0-2 0-5 0-2
Засвоїти основні ознаки барокової культури. Орієнтуватися у напрямках та визначеннях даного напрямку культури. Дати характеристику ознак культури козацько-гетьманської доби. Вміти класифікувати різновиди барокової культури Тема 5. Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко (друга пол. ХVІІ – серед. ХVІІІ ст.). Лекція План лекції: 1. Реформація церкви та освіти. 2. Розвиток і поширення друкарської справи. 3. Українська барокова література. Джерела: Основна література: 1, 3, 7, 8. . Додаткова література: 3, 12, 13, 19, 29, 33, 34, 40, 52. Інтернет-ресурси:1, 2, 3, 4, 5. Семінар. План семінару: 1. Українське бароко в архітектурі, образотворчому мистецтві, граверстві. 2. Передумови формування українського театру. Музичне життя України. 3. Малярство монументальне та станкове. Становлення світського живопису та портрету. Завдання для самостійної роботи студента: 1. Козацтво як феномен лицарської культури України. 2. Кобзарство – своєрідне явище української народної культури. Джерела: Основна література: 1, 3, 7, 8.. Додаткова література: 13, 19, 29, 33, 34, 40, 52. Інтернет-ресурси:1, 2, 3, 4, 5. 0-5 0-2
Засвоєння сутності української національної свідомості, визначення структури українського мистецтва доби класицизму, її основних типів. Знайомство з умовами і шляхами збереження та розвитку української культури в умовах російсько-австрійської експансії Засвоїти основні напрямки українського модерну на початку ХХ ст., форми українського мистецтва, основні течії та школи, їх взаємодію з суспільством. Розуміти сутність українського національного відродження на поч.. 20-х рр.. ХХ ст.. Знати головні ознаки радянського соцреалізму, засвоїти нові тенденції розвитку радянського мистецтва Тема 6. Культура України в часи пробудження української національної свідомості. Лекція. План лекції: 1. Особливості розвитку української культури в умовах російсько-австрійської експансії. Формування української національної свідомості. 2. Архітектура та образотворче мистецтво. 3. Громадсько-просвітницька діяльність українських товариств. Джерела: Основна література: .1, 2, 3, 5, 6. Додаткова література: 20, 22, 30, 48, 51. Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5. . Семінар План семінару: 1. Нова українська література, драматургія, поезія. 2. Формування національної композиторської школи. 3. Діяльність мистецьких об’єднань. Завдання для самостійної роботи студента: 1. Українська архітектура і культура під впливом класицизму. 2. Офорти Т.Г.Шевченка «Живописна Україна». Джерела: Основна література: 1, 3, 7, 8. Додаткова література: 20, 22, 30, 48, 51. Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5. . Тема 7. Українська культура та духовне життя на початку ХХ ст.. Лекція. План лекції: 1. Особливості розвитку української культури на початку ХХ ст. Освітній, науковий і технічний рівень в Україні на початку новітньої доби. 2. Неоромантична. Гуманістична концепція особистості в українській літературі. 3. Творчі здобутки корифеїв українського театру. Джерела: Основна література: 1, 2, 5, 6, 8, 10.. Додаткова література: 4, 22, 23, 30, 31, 39, 48. Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5. . Семінар План семінару: 1. Модернізм в архітектурі. 2. Скульптура та малярство. 3. Образотворче мистецтво і граверство у роки національно-визвольної революції 1917-1920 рр.. Завдання для самостійної роботи студента: 1. Український художник кубофутурист О.К. Богомазов. 2. Архітектура В. Городецького. Джерела: Основна література: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Додаткова література: 4, 22, 23, 30, 31, 39, 48. Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5. Тема 8. Культура та духовне життя Радянської України Лекція План лекції: 1. Українське національно-культурне відродження 20-х рр.. 2. Національна культура в умовах панування радянської ідеології 30 – 50-х рр.. 3. Соцреалізм як візитка тоталітарної культури. Джерела: Основна література: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Додаткова література: 8, 23, 32, 37, 38, 43, 48, 51. Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5. . Семінар. План семінару: 1. Літературне життя, архітектура, театр. Кінематограф першої пол.. ХХ ст.. 2. Поезія, література, музика другої пол.. ХХ ст.. Стильові пошуки в образотворчому мистецтві. 3. Релігія і церква в Україні. Завдання для самостійної роботи студента: 1. Конструктивізм як авангардиський метод пролетарського мистецтва. 2. Художне мистецтво українського авангарду. Джерела: Основна література: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Додаткова література: 8, 23, 32, 37, 38, 43, 48, 51. Інтернет-ресурси 1, 2, 3, 4, 5. 0-5 0-2 0-5 0-2 0-5 0-2
Уміти характеризувати провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Засвоїти основні поняття сучасних стилів на напрямків, визначити їх місце і роль в житті суспільства Тема 9. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн. Лекція. (Лекція перша) План лекції:
  1. Наростання кризових явищ в культурі глобалізованого світу.
  2. Зростання соціально-прагматичного вектору розвитку європейської культури ХІХ – ХХ ст..
  3. Художній світ техногенної цивілізації. Естетика модернізму
Джерела: Основна література: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Додаткова література:2, 6, 7, 10, 11, 14, 31, 36, 41, 51, 53, 54 . Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5. . Лекція. (Лекція друга) План лекції: 1. Постмодерністська модель світу в українській та світовій інтерпретаціях. 2. Постмодернізм як плюралізм стильових напрямків в українському мистецтві. 3. Характерні риси українського постмодерну та їх прояви в українській культурі. Основна література: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Додаткова література: :2, 6, 7, 10, 11, 31, 36, 41, 51, 53, 54 . Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5. Семінар. План семінару: 1. Експансія американської «маскультури». Проблема культурного відчуження: поляризація відношень «елітна культура – народна культура» 2. Нове національно-культурне відродження в добу становлення незалежної України. 3. Шляхи та форми впливу інших культур на українську культуру. Завдання для самостійної роботи студента: 1. Хай-тек та його нові форми у сучасній українській архітектурі. 2. Молодіжна субкультура в Україні. Джерела: Основна література: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Додаткова література: :2, 6, 7, 10, 11, 31, 36, 41, 51, 53, 54 . Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4, 5.
0-5 0-2


3811125755273649.html
3811226838765790.html
    PR.RU™