ТЕМА 6. Об’єкт злочину

Поняття об’єкту злочину. Об’єкт злочину і предмет (об’єкт) кримінально-правової охорони. Загальна характеристика механізму посягання на предмет кримінально-правової охорони. Спірні питання щодо об’єкта злочину в науці кримінального права.

Види об’єктів злочинів. Підстави класифікації об’єктів злочинів. Класифікація об’єктів злочинів «по вертикалі» та «по горизонталі».

Родовий (спеціальний) об’єкт злочинів. Соціальні та юридичні підстави виділення родового об’єкта злочинів. Кримінально-правове значення родового об’єкта злочинів.

Безпосередній об’єкт злочину та його кримінально-правове значення. Особливості відображення безпосереднього об’єкта в юридичному складі злочину. Основний та додатковий безпосередні об’єкти злочину та їх відмінність від факультативного предмета (об’єкта) кримінально-правової охорони.

Потерпілий від злочину та предмет злочину як факультативні елементи, що характеризують об’єкт злочину.

ТЕМА 7. Об’єктивна сторона складу злочину

Поняття об’єктивної сторони складу злочину. Особливості елементів, що утворюють об’єктивну сторону складу злочину. Кримінально-правове значення об’єктивної сторони складу злочину.

Діяння як обов’язковий елемент об’єктивної сторони складу злочину. Загальні ознаки діяння як прояву поведінки людини. Вплив нездоланної сили, фізичного впливу та психічного примусу на кримінальну відповідальність особи. Дія та бездіяльність як окремі форми діяння за кримінальним правом України.

Суспільно небезпечні наслідки злочину: поняття, види, кримінально-правове значення.

Причиновий зв’язок між діянням і наслідками як один із видів зв’язку між елементами складу злочину. Основні філософські концепції причинового зв’язку та їх використання в різних кримінально-правових теоріях (condіtіo sіne qua non, необхідного спричинення, адекватної причинності, фінальна теорія тощо). Основні різновиди причинового зв’язку, їх кримінально-правовий зміст та значення.

Інші факультативні елементи, що характеризують об’єктивну сторону складу злочину (спосіб, час, місце, обстановка (ситуація), знаряддя та засоби вчинення злочину).

Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини як специфічні різновиди одиничних злочинів. Особливості об’єктивної сторони цих злочинів, їх відмінність від окремих форм множинності злочинів.


3816694716260574.html
3816728762351876.html
    PR.RU™