Опис навчальної дисципліни

Форма № Н - 3.04

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет

Імені К. Д. Ушинського»

Кафедра всесвітньої історії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-методичної

та наукової роботи

______________ О. А. Копусь

“27” серпня 2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПН 1.09Археологія

напрям підготовки 6.020302 Історія

Інститут психології

Одеса – 2014 рік


Робоча програма «Археологія» для студентів спеціальності 6.020302 Історія. - “27” серпня 2014 року - 23 с.

Розробник:І. В.Бруяко, д. іст. н., проф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри всесвітньої історії

Протокол від “27” серпня 2014 року № 1

Завідувач кафедри всесвітньої історії

_______________________ Ю. А. Добролюбська

(підпис) (прізвище та ініціали)

«27» серпня 2014 року

Схвалено науково-методичною комісією ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Протокол від «27» серпня 2014 року № 1

Голова _______________ О. А. Копусь

(підпис) (прізвище та ініціали)

Вчений секретар _______________ Т. Ю. Осипова

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ó ПНПУ, 2014 рік


Опис навчальної дисципліни

Невід’ємною складовою частиною загальної історії є історія давнього населення Землі. Курс «Археології» складається з наступних частин: епоха каменю, епоха міді-бронзи, епоха раннього залізного віку, давньослов’янський період, археологічні культури слов’ян та їх сусідів у другий чверті 1-го тисячоліття н.е., слов’яни напередодні утворення давньоруської держави, епоха Київської Русі та середньовічна археологія. Курс «Археології» робить вагомий внесок у формування світоглядних уявлень, професійного та загальноосвітнього рівня майбутніх спеціалістів в галузі історія.

Предметом курсу є поняття про археологію як науку, що вивчає розвиток людського суспільства та закономірності цього розвитку на основі дослідження речових джерел і відтворює за ними давню історію людства.Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів 4 Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.020302 Історія*
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): історія Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 120 1-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 40 год. 10 год.
Практичні, семінарські
32 год. 6 год.
Самостійна робота
32 год. 88 год.
Індивідуальні завдання:
16 год. 16 год.
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 60% : 40%

для заочної форми – 13% : 87%


4115569246649678.html
4115659078659713.html
    PR.RU™